Wypowiedzenie umowy najmu

Należy zacząć od tego iż umowa najmu lokalu, o charakterze mieszkalnym lub użytkowym może być zawarta na dwa rodzaje czasu.

Czas oznaczony i czas nieoznaczony, z datą zakończenia najmu lub na czas trwania stosunku pracy, bez określenia natomiast będzie to umowa na czas nieokreślony.

Co istotne, oznaczenie czasu najmu nie ma żadnego wpływu na możliwość wypowiedzenia go, dlatego obecnie każdą taką umowę obydwie ze stron mogą wypowiedzieć jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki.

Wypowiedzenie umowy najmu o charakterze mieszkalnym lub użytkowym ma charakter oświadczenia. Jest ono w tym przypadku elementem kształtującym prawo. Do wypowiedzenia umowy najmu nie jest konieczna zgoda dwóch podmiotów, a jedynie jednego, dlatego wypowiedzenie określone jest mianem czynności prawnej jednostronnej.

Wypowiedzenia może nastąpić w sposób ustawowy, czyli regulowany przez ustawę, w wypadku gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc. Wypowiedzenie można złożyć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego.

W wypadku czynszu płatnego miesięcznie, należy je złożyć na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. A w sytuacji gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu, składa się je na trzy dni naprzód, w sytuacji gdy najem jest dzienny na 1 dzień naprzód.

Umowa najmu na czas oznaczony, przedstawia się inaczej i łączy strony przez czas zawarty w umowie. W wypadku takiej umowy gwarantuje się pewność tego iż stosunek najmu nie wygaśnie przed danym terminem. W tym wypadku wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie- kodeks cywilny Art. 693 §3.

Możliwa jest opcja wypowiedzenie najmu bez wypowiedzenia. Jak? Zgodnie z art. 672 kodeksu cywilnego, w sytuacji gdy najemca zwleka z zapłatą za czynsz za dwa okresy płatności to wówczas, osoba wynajmująca mu lokal mieszkalny lub użytkowy ma prawo najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.